Tarım Eylem Planı

Ali Babacan'dan

Tarım, günümüzde stratejik öneme sahip sektörlerin başında geliyor. Su ve gıda krizinin kapıya dayandığının farkındayız. Ülkemizi bu krize karşı korumayı bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz. Bu nedenle tarım politikalarına öncelik veriyoruz. DEVA Partisi’nin tarım eylem planını da yarınlarımıza güvenle bakma amacıyla hazırladık. Tarım eylem planımızda, çiftçimizin yaşadığı yakıcı sorunların kısa vadede çözümünü göreceksiniz. Yapısal sorunların yapısal çözümleriyle karşılaşacaksınız. Biz, her vatandaşımızın sağlıklı, güvenli, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamayı hedefliyoruz. Üreterek zenginleşen, çiftçisinin hakkını veren bir Türkiye hayal ediyoruz.

Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı

İlkemiz ve hedefimiz


       İlkemiz;

 • İnsana, toprağa, çevreye saygılı,

 • Üretici ve tüketicinin haklarını koruyan,

 • Sağlıklı ve sürdürülebilir üretimi esas alan,

 • Veriye ve bilime dayalı,

 • Yüksek katma değer üreten,

 • Rekabetçi, yenilikçi bir tarım sektörü oluşturmaktır.

  Hedefimiz ise;

 •  Vatandaşlarımızın güvenli, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslendiği,
   
 • Arz talep ve fiyat dengesinin gözetildiği,

 • Gıda ve tarım alanında ihracat potansiyelini ciddi ölçüde yükseltmiş,

 • Gıda güvenliğini önceleyen,
 • Gıda endüstrisinde kullanılan tahıl ve yağlı tohumlar başta olmak üzere kendine yeterli, protein açığını kapatmış, 

 • Finansal olarak güçlü ve teknoloji ile donatılmış tarımsal işletmeler ile eğitimli çiftçilere sahip bir Türkiye oluşturmaktır.
Birol Aydemir'den

Tarım, Gıda ve Hayvancılık sektörü, insanların sağlıklı beslenmesi ve gıdaya erişiminin sürekli sağlanması açısından günümüzde vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkeler için tarım sektörü ülkelerin ekonomisine önemli katkılar sağlamakta, ciddi istihdam yaratmaktadır. Ayrıca, sanayi sektörüne de hammadde girdisi sağlamakta ve ülkelere ihracat yoluyla önemli gelir kaynağı olmaktadır.

Gıda ihtiyacının nüfusa bağlı olarak her geçen gün artması, ancak dünyada toprak ve su başta olmak üzere kaynakların sınırlı olması, tarım sektörünü daha da stratejik bir hale getirmiştir.

Dünya nüfusunun 2030 da 8,5 milyar , 2050 de ise 9,7 milyara çıkması beklenmektedir. Bu nüfusu beslemek için 2050 yılına kadar üretimde yüzde 70’lik bir gıda artışı gerekiyor. Dünyada küresel ısınmanın yarattığı kuraklık, su kaynaklarının yetersizliği ve artan dünya nüfusu sebebiyle yaklaşık 850 milyon insan açlık sorunu yaşamaktadır.

Pandemi süreci ile birlikte sektör çok daha stratejik hale gelmiş , ülkeler ihracatta kısıtlama ve ilave vergiler getirmek suretiyle kendi vatandaşlarının gıda ihtiyacını önceliklendirmiş ve ihtiyaç fazlası ürünleri dahi stoklama yoluna gitmiştir. Gıda fiyatları tüm dünyada hızla yükselmeye başlamıştır.

Bu durum aslında ülkeler için tarımda kendi kendine yeterli olabilmenin önemini bir kez daha ortaya çıkartmış ve içeride üretimi sürdürülebilir kılmak adına üretim odaklı politikalar ve desteklemeler devreye sokulmuştur.

Verimli topraklarımızla su kaynaklarımızla örnek bir tarım ülkesi olma şansımız varken tarım arazilerimizin ve su kaynaklarımızın plansızlık sonucu verimsiz kullanımı en önemli tehditlerin başında gelmektedir. İktidarın politika, program ve bütçe ödeneklerinde tarım sektörü giderek ihmal edilmektedir. Üreticinin gereken destekleri alamadığı, üretiminin plansız kaldığı, kaynakların verimsiz kullanıldığı, teknoloji ve yeniliklerden uzak çağdışı bir tarım anlayışı ile sektörün ve çiftçimizin sorunları her geçen gün artmaktadır.

Bu kapsamda iktidarımızın ilk 90 ve 360 günlük eylem planlarını hazırladık. Üretim tekniklerinden teknoloji kullanımına, planlamadan sağlıklı veri toplamaya, su kullanımında verimlilikten hibe ve desteklere kadar pek çok konuda tarımın geleceğini en doğru şekilde tasarlayacak yeni yaklaşımlar geliştirdik.

Tüm alanlarda olduğu gibi tarım sektöründe de planlı, bilimsel ve vizyoner çalışmalarımızı ve çözüm önerilerimizi sektörün tüm paydaşları ile birlikte istişare ederek oluşturduk. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında olduğu gibi, tarımda yeniden bir kalkınma hamlesi başlatacağız. Anadolu’nun kadim ve bereketli topraklarını su ve teknoloji ile buluşturarak üretimi ve verimliliği artıracak, çiftçimizin hak ettiği gelir ve refahı elde etmesini sağlayacağız.

Dinamik yapıda olan ve günün koşullarına uygun olarak sürekli geliştireceğimiz tarım eylem planımız ile ilgili değerli görüş ve katkılarınız bizlere iletmenizi arzuluyoruz. Kalkınmış ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye hayaliyle yola çıktık . Bu güzel yolculukta siz değerli paydaşlarımızın da desteği ile “özgür ve zengin bir Türkiye’yi” hep birlikte inşa edeceğiz.

Saygılarımla,

Birol Aydemir DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı

DEVA Partisi Tarım Politikaları

Tarım politikamızın temel amacı, insana, toprağa, çevreye saygılı, üretici ve tüketicinin haklarını koruyan; sağlıklı ve sürüdürlebiilir üretimi esas alan; veriye ve bilime dayalı; yüksek katma değer üreten; rekabetçi, yenilikçi bir tarım sektörü oluşturmaktır.

Vatandaşlarımızın güvenli, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslendiği; arz talep ve fiyat dengesinin gözetildiği; gıda ve tarım alanında ihracat potansiyelini ciddi ölçüde yükseltmiş; gıda güvenliğini önceleyen, gıda endüstrisinde kullanılan tahıl ve yağlı tohumlar başta olmak üzere kendine yeterli; protein açığını kapatmış, finansal olarak güçlü ve teknoloji ile donatılmış tarımsal işletmeler ile eğitimli çiftçilere sahip, bir Türkiye hedefimizdir.

Değer zincirinin tümünü beraber yönetme felsefesi ile gıda ve tarımı bir bütün olarak ele alarak ve iklim değişikliğini temel bir parametre kabul ederek, ortaya çıkması muhtemel tehditlerle başa çıkabilecek bir tarım üretim sistemi
kuracağız.

Tarımsal politikaları veri ve bilgiye dayalı olarak uygulayacağız.

Çiftçi kayıt sistemi başta olmak üzere idari kayıtlardan, coğrafi bilgi sistemleri ve dijital teknolojilerden yararlanarak; çiftçi, toprak kullanımı, iklim, sulama, ürün deseni, zirai üretim profili gibi alanlarda tam tarım sayımı yaparak Türkiye Çiftçi ve Tarım Envanteri oluşturacağız.

Türkiye Tarım Veri ve Bilgi Sistemi kurarak, çiftçi ve ilgili diğer kesimlerin kullanımına açacak, tarımsal üretim faaliyetinin veri ve bilgi altyapısını güçlendireceğiz. Hayvan kayıt, süt kayıt, çiftçi kayıt gibi tüm veri tabanları uygulamalarını entegre edecek ve tek kayıt sistemine geçeceğiz.

Tarladan sofraya uzanan değer zincirinde ortaya çıkan atıkların değerlendirildiği; bu yaklaşımla hem girdi maliyetinin
asgariye indirildiği hem de kaynak verimliliğinin ve çevresel faydanın azami hale getirildiği, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik tabanlı bir üretim modelini esas alacağız.

Tarım ve gıda alanında öngörülebilirliği arttıracak, özellikle mevzuatın hazırlık süreçlerinde iş dünyası ve sivil toplum ile iş birliği ve koordinasyonu güçlendireceğiz. Bu amaçla bir iletişim stratejisi ve paydaş haritası oluşturacağız.

Çiftçilerin gelirlerini öngörülebilir ve istikrarlı kılmayı hedefliyoruz.

Mevcut tarımsal destekleri kapsamlı bir etki analizine tabi tutarak; son derece karmaşık hale gelen destekleme sistemini üretimi ve verimliliği esas alarak yeniden yapılandıracak, basit, açık, anlaşılır ve şeffaf bir hale getireceğiz.
“Şehir Tarımı” konusunda çalışmalar yapacak ve bu kapsamda özellikle Büyükşehirlerdeki büyük ve imara atıl alanların tarımsal üretim amacıyla kullanılmasını sağlayacağız. Şehirlerde hafriyat izinleri verilirken üstteki nebati toprağın stok alanlarına taşınmasını zorunlu kılacağız.

Yerel yönetimlerle iş birliği halinde mega kentlerin beslenmesine yönelik karbon ayak izini en
aza indirecek ve taşıma marjlarını düşürecek stratejiler oluşturacak; nakliye sürecindeki kayıpların önlenmesi maksadıyla soğuk zincir altyapısını güçlendireceğiz.

Tarımsal iç ve dış ticarette rekabet avantajı sağlayacak markalaşma, coğrafi işaret destekleri ile nakliye ve raf ömrünü uzatacak paketleme ve ambalaj teknolojilerini destekleyecek çevreye ve insan sağlına zarar veren alternatiflerin kullanımını engelleyici düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Tarımsal işletmeciliğe geçişi destekleme ve gençleri tarım işletmeciliğine yönlendirme maksadıyla girişim sermayesi desteği ve uygun maliyetli kredi enstrümanlarını etkin biçimde kullanacağız. Çiftçilerin işletme ve finansal okur- yazarlıklarının güçlendirilmesine yönelik eğitimler düzenleyeceğiz. Bu amaçla üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerini destekleyeceğiz.

Tarım meslek liselerini yeniden açacak, liselerden mezun olan gençleri girişimci çiftçi projesi kapsamında Hazine arazisi kiralama, girişim sermayesi ve düşük faizli kredi gibi teşvikler başta olmak üzere muhtelif desteklerden öncelikli olarak faydalandıracak ve mesleğin gençleştirilmesini sağlayacağız.

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanların başta konaklama, sağlık ile umumi ve kişisel temizlik olmak üzere yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve çocukların eğitim ihtiyacının karşılanmasına yönelik yerel yönetimlerle
iş birliği ve koordinasyon halinde çalışmalar yapacağız.


Tarım sektöründeki kayıtdışılığın önlenmesi ve tarım işçilerinin sosyal haklarla güçlendirilmesini sağlamak amacıyla, bu sektöre yönelik esnek çalışma ve sigorta destek modellerini uygulamaya koyacağız.

İklim değişikliğinin tarım sektörüne olası etkilerine yönelik araştırmalar yapacak; araştırma sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan fırsat ve tehditlere yönelik olarak stratejiler geliştireceğiz. Başta kuraklığa dayanıklı tohum geliştirilmesi olmak üzere bu alandaki yenilikçi araştırmaları destekleyeceğiz.


Mevcut seraların modernize edilmesi ve büyütülmesi ile yeni sera, paketleme tesisleri ve depo yapımı için yatırım desteği sağlayacağız. Sulanabilir alanların genişletilmesine yönelik yatırımları arttırarak devam edecek; suyun doğru ve verimli kullanılmasına yönelik teknolojik altyapı ve araştırma yatırımlarına öncelik vereceğiz. Başta sulama kanalları olmak üzere GAP, KOP ve DAP projeleri kapsamındaki altyapı yatırımlarının tamamlanmasına öncelik vereceğiz.

Biyoteknoloji alanındaki gelişme ve teknolojik ilerlemeler yakından takip ederek, üniversite
ve araştırma enstitüleri ile iş birliği halinde araştırma altyapısını güçlendirecek, bu alandaki düzenlemeleri, modern bilim ve gelişmiş ülke pratiklerini göz önünde bulundurarak yeniden ele alacağız. Biyoteknolojideki gelişme ve ilerlemelerin, tarım sektörü için sunduğu fırsat ve tehditlerin kamuoyu ile etkin bir şekilde iletişimini yapacağız.

Uzaktan algılama araçlarıyla verimlilik ve gelişim tespiti, yaygın sensör kullanımı gibi dijital tarım uygulamalarını destekleyeceğiz.

Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla kira desteğini arttıracak ve tahıl dışındaki ürün gruplarında da modern depoların kurulmasını teşvik edeceğiz.

Ürün fiyatlarının kaliteye dayalı oluşmasını, fiyatların oluştuğu hal, borsa gibi merkezlerin modern depolama ve laboratuvar sistemine sahip olmasını ve özel sektör eliyle işletilmesini sağlayacağız.

Gıda bileşenleri, enteral beslenme ve tıbbi aromatik yağların üretim ve ticareti gibi yüksek katma değerli dış ticaretin söz konusu olduğu alanlarda, iyi tarım, organik tarım uygulamaları, marka ve pazarlama stratejisi oluşturma, doğru paketleme ve küresel pazarlara erişim gibi konularda altyapı ve eğitim desteği sağlayacağız.

Bitkisel protein üretimi ve ticareti konusunda küresel piyasalarda rekabet gücümüzü arttırmaya ve iç tüketim açısından kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacağız.

Tarımda ölçek veriminin arttırılmasına yönelik olarak, üretici birlikleri ve kooperatifler gibi tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitesini güçlendirecek, işletme ortaklığı modelleri geliştirecek ve sözleşmeli çiftçilik modellerini destekleyeceğiz.

Başta tarım ürünlerinde olmak üzere dahilde işleme rejimi uygulamalarındaki kayıtdışılıkla etkin olarak mücadele edeceğiz.

Tarım ve gıda sanayinde başta jeotermal ve güneş enerji kaynaklarının kullanımı olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.

Çiftçi ve gıda sanayisinin üzerindeki bürokratik işlem yükünü azaltacak; bürokratik süreçleri basit ve anlaşılabilir hale getireceğiz. Başta gıda denetimleri ve çiftçi eğitimleri olmak üzere alanında uzman insan kaynağı gücünü yerinde kullanacağız.

Türkiye damızlık ve et üretiminde bu güne kadar kendisine yeterli bir ülke olamamıştır. Hayvancılık öncelikli hedeflerimizden birisidir. Hayvancılık politikalarını, kayıtlılığı arttırarak doğru veri ve projeksiyonlara dayalı olarak oluşturacağız. Hayvancılık desteklerini coğrafyaya uygun hayvan türlerinin geliştirilmesini sağlayacak biçimde uygulayacağız.

Hayvancılığı yem üretiminden başlayarak destekleyeceğiz. Yem üretimini arttırmak amacıyla, sulama oranının düşük olduğu alanlarda işletme ve parsellerin arazi edinimi veya örgütlenme ile büyütülmesi yoluyla yem bitkisi yetiştirilmesi destekleyeceğiz. Ülkemizin yayla potansiyelinin en üst düzeyde kullanılmasını sağlayacağız. Bu çerçevede yaylaların; sınırlarını belirleyerek gerekli etüt çalışmalarını yapacak, gelişme planlarını hazırlayacak, ulaşım, elektrik, barınma gibi altyapı ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Örgütlü üretim, sözleşmeli üretim, elektronik kontrol, kayıt tutma, izleme, sigorta gibi araçlarla, hayvancılık uğraşan ancak mali gücü yeterli olmayan ailelerin hibe ve ucuz kredi gibi desteklerden yararlanmasını sağlayacağız. Küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde aile işletmelerinin kaliteli üretim yapmaları için teknoloji kullanımlarını destekleyeceğiz.

Orman varlıklarımızın korunması temel önceliklerimizdendir. Partimiz ekosistemdeki tüm canlı ve cansız varlıkları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak bugünün ve gelecek nesillerin haklarını da gözeten bir orman ve çevre anlayışına sahiptir. Ülkemizin zengin biyolojik çeşitliliğine sahip olmanın yanında, yer aldığı iklim kuşağı
ve küresel ısınma ile orman yangınlarına karşı aşırı duyarlı ve erozyon etkisi altında olduğunu dikkate alarak, orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlere, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine ve toprak muhafaza amaçlı ağaçlandırma yapılmasına öncelik vereceğiz.

Orman köylülerini ve orman işletmeciliğinin gelişmesini destekleyeceğiz.

Çiftçinin 7 DEVA’sı:
 1. Çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz.

 2. Çiftçilerin kullandığı mazot ÖTV’sini geri vereceğiz.

 3. Çiftçilere kullandığı gübre maliyetinin %50’sini destek olarak geri vereceğiz.

 4. Çiftçilerin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek, üretimi aksamayacak.

 5. Elektrik çiftçiye daha ucuz verilecek.

 6. Tarım desteklerini üretim yapılan yıl açıklayacak ve aynı yıl içinde ödemelerini gerçekleştireceğiz.

 7. Sadece aracıların değil çiftçilerin de kazandığı bir sistem oluşturacağız.
Çiftçiliği Kalkındırmanın 7 DEVA’sı
 1. Tarımda ithalat yerine, içeride üretimi destekleyeceğiz.

 2. Sözleşmeli tarımın yasal altyapısını güçlendirip, üretici-sanayici işbirliğini etkin hale getireceğiz.

 3. Küçük üreticilerin pazarlama problemlerini çözeceğiz.

 4. Tarımda özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyecek, keyfi ihracat yasaklarına son vereceğiz.

 5. Başta tohum olmak üzere tarım girdileri ve ürünlerde dışa bağımlılığı azaltacağız.

 6. Üreticiler ürününü değerine satacak, emeğinin karşılığını alacak.

 7. Tarım sigortası kapsamını genişleterek çiftçilerimizi risklere karşı daha iyi koruyacağız.
Hayvancılığın 10 DEVA’sı
 1. Et ve süt üreticilerine ödemelerini zamanında ve planlı şekilde yapacağız.

 2. Yerli üretimi destekleyerek yem bitkilerini ithalata bağımlı olmaktan kurtaracağız.

 3. Yem bitkilerinin kullanımına %50’ye kadar destek vereceğiz.

 4. Hayvancılık sektörünü destekleyeceğiz, mera alanlarını geliştireceğiz.

 5. Terkedilen yaylakları yeniden üretime kazandıracağız.

 6. Organize Hayvancılık Bölgelerini teşvik ederek, hızla kuracağız.

 7. Doğa dostu hayvancılığı destekleyeceğiz.

 8. Ülkemizin flora zenginliğine sahip bölgelerinde arıcılığa özel teşvik ve destek vereceğiz.

 9. Çevreye duyarlı balık üretme çiftliklerini yaygınlaştıracağız.

 10. Üniversiteler ile iş birliği yaparak yeni balık türlerinin geliştirilmesini ve üretimini sağlayacağız.

 

Kuraklığın ve Sulamanın 4 DEVA’sı
 1. Tarımsal sulama yatırımlarını tamamlayacağız.

 2. Kapalı devre, yağmurlama ve damlama sulamayı hızla yaygınlaştıracağız.

 3. Toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik edeceğiz.

 4. Sulu tarım yapan çiftçinin gelirini bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az 3 kat artıracağız.
Tarımda Dönüşümün 11 DEVA’sı
 1. Tarım Bakanlığı’nı tarım sektörünün gelişmesine köstek değil destek olan, öncülük eden bir kurum haline getireceğiz.

 2. Her köye Ziraat Danışmanı / Veteriner Hekim Projesini hayata geçireceğiz.

 3. Tarım ve tarımsal sanayiye dayalı organize sanayi bölgelerini hızla yaygınlaştıracağız.

 4. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarını yaygınlaştıracağız.

 5. Depo kurulumunu tüm bölgelerde destekleme kapsamına alacağız.

 6. Havza bazlı tarımsal üretimi destekleyeceğiz.

 7. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve gıda güvencesini sağlayacağız.

 8. Üretim planlaması yaparak, ürünleri tarlada çürümeye bırakmayacağız.

 9. İyi tarım ve organik tarım uygulamalarını hızla yaygınlaştıracağız.

 10. Mevsimlik geçici tarım işçilerinin başta ulaşım, sağlık ve çocuklarının eğitimi olmak üzere sosyal ve ekonomik şartlarını iyileştireceğiz.

 11. Örgütlü üretimi destekleyerek rekabet gücünü artıracağız.
Tarımda Finansmanın 4 DEVA’sı
 1. Ziraat Bankası, tekrar çiftçinin bankası olacak.

 2. Çiftçilerin teminat problemlerini çözeceğiz.

 3. Tarımsal krediler gerçek çiftçilere verilecek.

 4. Kredilerin geri ödenme zamanı ve süresini ürün hasat süresi ve dönemine göre belirleyeceğiz.
Tarımda İstihdamın 4 DEVA’sı
 1. Tarımda üretimi destekleyerek en az 1 milyon yeni istihdam sağlayacağız.

 2. Yeni Tarım Meslek Liseleri açacağız ve bu liseleri aynı zamanda Çiftçi Eğitim Merkezi yapacağız.

 3. Kadın çiftçileri köyüne, toprağına ve ailesine sahip çıkması için özel olarak destekleyeceğiz.

 4. Genç çiftçi projemizi hızla hayata geçireceğiz.
Tarımda Atılımın 9 DEVA’sı
 1. Tarımda güncellenebilir veri tabanı oluşturacağız.

 2. Tarım işletmeleri için kayıt sistemi oluşturacağız.

 3. Başta kuraklık, çölleşme ve erozyon olmak üzere her türlü doğal afetle mücadele edeceğiz.

 4. Toplulaştırma ve arazi edinimi çalışmalarını hızla tamamlayacağız.

 5. Tarımsal alanların azalmasını engelleyeceğiz.

 6. Üretim dışı kalan parselleri üretime kazandıracağız.

 7. Yerinde üretim ve şehir tarımını teşvik edeceğiz.

 8. Doğa dostu tarımı destekleyeceğiz.

 9. Türkiye’ye ait doğal çeşitleri ve kaynakları koruyacak ve tanıtımını yaparak ekonomiye kazandıracağız.
Tarımda Teknolojinin 6 DEVA’sı
 1. Tarımsal sanayinin gelişmesine öncelik vereceğiz.

 2. Ürünlere katma değer kazandıracak markalaştırma çalışmalarına hız vereceğiz.

 3. Tarımda modern ve teknolojik yatırımları destekleyeceğiz.

 4. Tarımsal genetik ve biyoteknoloji çalışmalarını teşvik edeceğiz.

 5. Tarım sektöründe robotik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik edeceğiz.

 6. Yüksek Teknoloji Seracılığı jeotermal enerji kaynaklarının olduğu bölgelerde özel olarak destekleyeceğiz.