Üyelik Yönetmeliği

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1-

(1) Partiye üye kabul, kayıt ve üyeliğin sona ermesine ilişkin işlemler, Kanun ve Tüzüğe uygun olarak bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

DAYANAK

MADDE 2-

(1) Bu Yönetmelik, Tüzüğün 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 3-

(1) Bu Yönetmelikte geçen:

  1. a) Kanun: 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununu,
  2. b) Parti: Demokrasi ve Atılım Partisini,
  3. c) Program: Demokrasi ve Atılım Partisi Programını,
  4. d) Tüzük: Demokrasi ve Atılım Partisi Tüzüğünü

ifade eder.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURABİLECEKLER

MADDE 4-

(1) Program ve Tüzükte yazılan ilke, amaç, hedef ve etik değerleri ile bu Yönetmeliğin üyeler için öngördüğü hak ve sorumlulukları kabul eden, on sekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip, Kanunda siyasi partilere üye olmasına engel bir hali bulunmayan ve diğer siyasi partilere üye olmayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Partiye üyelik başvurusunda bulunabilir.

BAŞVURU

MADDE 5-

(1) Üyelik başvurusu, başvuranın Adres Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı olduğu muhtarlık bölgesinin bağlı olduğu ilçe başkanlığına, ilçe başkanlığının bulunmadığı durumlarda il başkanlığına doğrudan veya elektronik ortamda teslim edeceği Başvuru Formu ile yapılır.

(2) Başvuran, Program ve Tüzükte yazılan ilke, amaç, hedef ve etik değerlerini kabul ettiğini, siyasî parti üyesi olmasına engel bir hali bulunmadığını, giriş ve üyelik aidatı ödemeyi kabul ettiğini gösteren ve etik ilkeler taahhütnamesini de içeren başvuru formunu doğrudan başvurularda ıslak imza ile, elektronik başvurularda ise elektronik imza veya benzeri doğrulama teknikleri ile onaylar.

(3) Başvuru Formunun tam ve eksiksiz olarak doldurulması esastır. Eksik başvurularda eksikliklerin tamamlanması sağlanır. Üyelik işlemlerinin değerlendirilmesinde tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formları dikkate alınır.

(4) Doğrudan yapılan başvurularda Başvuru Formu 2 nüsha olarak doldurulur, başvuran ve kabul eden tarafından imzalanır, bir nüsha kayda alınır, bir nüsha başvurana verilir.

(5) Elektronik ortamda yapılan başvurularda başvuruyu kabul edenler elektronik imza veya benzeri doğrulama teknikleri ile başvuruyu onayladıktan sonra başvuranın bildirdiği elektronik posta adresine Başvuru Formu gönderirler.

(6) Başvuru sahibinin başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurusu karara bağlanır. Başvurusu kabul edilenler üç işgünü içinde elektronik Üye Siciline kaydedilir. 30 gün içerisinde karara bağlanamayan üyelik başvuruları kabul edilmiş sayılır ve üç işgünü içerisinde kayıt işlemi gerçekleştirilir.

(7) Üyelik giriş aidatı ile üyelik aidatı bedelleri başvurunun kabulünden sonra ve parti kimliği verilmeden önce ödenir.

(8) Bir kişi birden fazla ilçe başkanlığında kayıtlı olamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde Adres Kayıt Sistemindeki (AKS) adresi esas alınarak diğer üyelikleri sonlandırılır.

(9) Daha önce parti üyeliğinden istifa edenler yeniden üyelik başvurusunda bulunabilirler.

(10) Parti üyelerinden Adres Kayıt Sistemindeki (AKS) adresi değişenler, adres değişikliğini belgelendirmeleri halinde geçerli adreslerinin bulunduğu ilçe başkanlığına naklen kaydedilirler.

(11) İlçe başkanlıkları en az iki yılda bir olmak üzere üyelerin Adres Kayıt Sistemindeki (AKS) bilgilerini güncellerler.

(12) Genel Merkeze, il yönetimlerine, yurtdışı temsilciliklere, ikametinin dışındaki bir yerin yönetimine yapılan üyelik başvuruları, başvuranın Adres Kayıt Sistemindeki (AKS) adresi esas alınarak ilgili ilçe başkanlığına yönlendirilir.

BAŞVURU FORMU

MADDE 6-

(1) Başvuru işlemlerinde kullanılacak olan Üyelik Başvuru Formunun tasarımı ve içeriği ile ekleri Genel Merkez Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir. Üyelik başvuru formları genel merkez tarafından çoğaltılarak illere dağıtılır ve aynı zamanda elektronik ortamda da tüm teşkilatın kullanımına sunulur.

(2) Başvuru ve ekinde düzenlenen tüm belgeler ilçe başkanlıklarında saklanır. Bu belgeler formlara işlenmek ya da tarattırılmak suretiyle Genel Merkez Üye Sicil Ofisi kayıtlarına elektronik ortamda gönderilir.

YURT DIŞINDAN YAPILAN ÜYELİK BAŞVURULARI

MADDE 7-

(1) Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Parti üyesi olabilirler.

(2) Yurt dışında yaşayanlar üyelik başvurularını yazılı ya da elektronik yolla doğrudan İlgili Genel Başkan Yardımcılığına yapabilirler. Başvurularında yurt dışında sürekli oturdukları yerin adresi ile varsa Türkiye’deki açık adresleri, kimlik belgelerinin onaylı örneği ve imzalı üyelik Başvuru Formunu eklerler. Bu şekilde yapılan başvurular İlgili Genel Başkan Yardımcılığı tarafından karara bağlanır.

(3) Yurtdışından üyelik için başvuranların, kendi isteklerine bağlı olarak, Türkiye’deki Adres Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı bir adresleri var ise bu adres esas alınarak başvuruları ilgili ilçe başkanlığına yönlendirilir.

ÜYE SİCİLİ

MADDE 8-

(1) Tüm üye kayıtları Genel Merkez Üye Sicil Ofisinde yer alan elektronik Üye Sicilinde tutulur. İl ve ilçe başkanlıkları ile yurt dışındaki ülke temsilcilerine Genel Merkezde bulunan Üye Sicilinin elektronik arşiv sistemine kendi üye kayıtlarını görebilecek şekilde erişim yetkisi verilir.

(2) Parti üyeliğine kabul edilenler T.C. Kimlik Numarası üzerinden üye siciline kaydedilir ve bu şekilde kaydedilenlere başkaca bir sicil numarası verilmez.

(3) Üye Sicili, parti üyelerine ait kayıt ve bilgilerin düzenli ve güvenilir bir şekilde ve bilmesi gereken prensibine göre tutulmasını sağlayacak biçimde düzenlenir.

(4) Üyelikle ilgili tüm işlemlerde en üst kaynak olan Üye Siciline kayıtlı hiçbir bilgi silinemez, değiştirilemez.

(5) Genel Merkez Üye Sicil Ofisi, elektronik arşiv ve elektronik belge yönetim sistemi esasına göre çalışır, kâğıt israfından kaçınır, çevreye duyarlı uygulamalara il ve ilçe başkanlıklarına örnek olacak şekilde öncelik verir.

(6) Genel Merkez Üye Sicil Ofisi, ilçe başkanlıklarından gelen üye kayıtları üzerinde gerekli incelemeleri yapıp, eksik bilgileri tamamlama veya ilave bilgi isteme yetkisini haizdir. Partinin üyelere ilişkin tüm iş ve işlemlerinde Genel Merkez Üye Sicil Ofisi kayıtlarına itibar edilir.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN ÜYELİK İLE İLGİLİ YETKİLERİ

MADDE 9-

(1) Genel Merkez Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilliği, il başkanlığı ve il belediye başkanlığı görevlerini yürütmekte iken Parti üyeliğinden istifa edenlerin yeniden üyeliğe kabulü, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile olur.

GENEL MERKEZ BAŞKANLIK KURULUNUN ÜYELİK İLE İLGİLİ YETKİLERİ

MADDE 10-

(1) Genel Merkez Başkanlık Kurulu, Üye Sicilinin Elektronik Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak elektronik ortamda tutulması ve korunmasından, yedeklenmesinden, kayıtlı verilerin paylaşılması ile ilgili olarak kişisel verilerin korunmasından doğrudan sorumludur. Bu sorumluluk Genel Merkez Başkanlık Kurulu tarafından genel başkan yardımcılarından birine devredilebilir.

(2) Üyelik başvurusunda bulunmadan Parti organlarında görev alanlar ile milletvekilliğine, belediye başkanlığına, belediye veya il genel meclisi üyeliğine seçilenler hakkındaki üyelik işlemleri ilgili Genel Başkan Yardımcılığı tarafından ilgilinin Adres Kayıt Sistemindeki (AKS) ilçe başkanlığına gönderilir. Bunların üyeliği beş işgünü içerisinde gerçekleştirilir.

ŞEFFAFLIK VE DENETİM

MADDE 11-

(1) İlçe başkanlıklarında üyelik bilgileri o ilçede kayıtlı tüm üyelere açıktır.

(2) İlçelerin ve il başkanlıklarının üyelikle ilgili her türlü işlemleri il başkanlıkları ile Genel Merkez Başkanlık Kurulu adına görevlendirilen Parti görevlileri tarafından denetlenebilir.

BÖLÜM II

BAŞVURU SONRASI İŞLEMLER VE ÜYELİK

ÜYELİK BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARŞI İTİRAZ

MADDE 12-

(1) Üyelik başvuruları uygun bulunmayanlar on beş gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edilebilirler. İl yönetim kurulu, bu şekilde kendisine gelen itirazları on beş gün içerisinde inceleyerek kararını verir. İlçe yönetim kurulları bu tür itirazlarla ilgili olarak il yönetim kurulları tarafından kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri en geç üç gün içinde teslim ederler. İl yönetim kurulunun gerekçeli kararı on gün içinde taraflara tebliğ edilir. İl yönetim kurulu kararları kesindir.

ÜYELİĞİN BAŞLAMASI

MADDE 13-

(1) Üyelik, başvurunun kabulü tarihinde başlar.

ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 14-

(1) Ölüm halinde üyelik sona erer ve buna ilişkin tespit işlemi yapılarak üyenin kaydı silinir.

(2) Üyelikten ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildiren üyelerin adları, imzalarının kendilerine ait olduğu saptandıktan sonra, bağlı bulundukları ilçe başkanlığı tarafından Üye Sicilinden silinir.

(3) Ayrılma başvurusunun elektronik ortamda doğrudan Genel Merkez Üye Sicil Ofisine yapılması halinde üyenin elektronik imza veya benzeri doğrulama teknikleri ile başvurusu onayladıktan sonra kaydı Genel Merkez Üye Sicil Ofisi tarafından silinir ve durum ilçe başkanlığına bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 15-

(1) Üyeler, disiplin suçları nedeniyle yetkili kurulların kararlarıyla üyelikten çıkarılabilirler.

(2) Disiplin suçları dışında, üyelikle bağdaşmayan bir göreve atandığının, başvurma belgesinde yanlış bilgi verdiğinin, üyeliğe kaydı sırasında yasaların ve Tüzüğün öngördüğü nitelikleri taşımadığının ya da bu nitelikleri sonradan yitirdiğinin, başka bir partiden adaylık başvurusunda bulunduğunun ya da aday olduğunun, bir başka parti adına eylemli olarak sandık görevlisi ya da gözlemcilik görevi yaptığının ya da başka bir partide herhangi bir görev aldığının saptandığı durumlarda üye ilçe yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Bu durum belgeleri ile birlikte il başkanlığı ve Genel Merkez Başkanlık Kuruluna bildirilir.

 (3) Genel ya da yerel seçimlerde bir sandık çevresinde Partiye hiç oy çıkmaması durumunda Genel Merkez Yönetim Kurulu, o sandık çevresinde kayıtlı tüm üyelerin silinmesine karar verebilir.

(4) Üyelikten çıkarılma kararı, üyelikten çıkarılana ve ilgili ilçe başkanlığına bildirilir. Bu bildirimler elektronik yolla da yapılabilir.

(5) Bu maddenin 3 üncü fıkrası gereği üyelikten çıkarma hariç olmak üzere ilgili, üyelikten çıkarılma kararının kendisine bildirilmesinden başlayarak on beş (15) gün içinde il yönetim kuruluna başvurarak kararın yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. İl Yönetim Kurulunun yeniden değerlendirme sonucu verdiği karar kesindir.

ÜYELİK KARTI

MADDE 16-

(1) Üyelere, Genel Merkez Üye Sicil Ofisi tarafından “Üyelik Kartı” verilir.

(2) Üyelik Kartının tasarımı, içeriği ve ücreti Genel Merkez Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir.

(3)  Genel Merkez Başkanlık Kurulu tarafından bastırılan kartlar ilçe başkanlıklarınca üyelere dağıtılır.

(4) Üyelik kartı sadece Parti kurumsal kimliğini taşıyan alanlarda üyelerin kendilerini tanıtması maksadıyla kullanılır.

BÖLÜM III

ÜYENİN HAK VE SORUMLULUKLARI

ÜYENİN HAKLARI

MADDE 17-

(1) Partinin tüm organlarında veya kurullarında görev almak üzere aday olabilir, aday gösterilebilir, görev alabilir.

(2) Delege seçilebilir, parti içi seçimlerde oy kullanabilir.

(3) Partinin tüm zemin ve etkinliklerinde görüş ve düşüncelerini özgürce açıklayabilir, soru yöneltebilir, bilgi isteyebilir, eleştiri ve önerileriyle katkıda bulunabilir.

(4) Parti içi demokrasinin uygulanmasını talep edebilir.

(5) Parti politika, yönetim, karar ve uygulamaları hakkında düzenli olarak bilgilendirilir.

(6) Parti üyeliğinden ve parti çalışmalarından dolayı tehdit, saldırı veya iftiraya maruz kalma, ceza veya tazminat davasına muhatap olma gibi durumlarda Partiden destek talep edebilir.

ÜYENİN SORUMLULUKLARI

MADDE 18-

(1) Partinin Tüzük, Program ve amaçlarına bağlı kalmak, bunları her zeminde ve ortamda savunmak ve anlatmak.

(2) Parti organları veya makamları tarafından alınan kararlara uymak, bu kararların uygulanmasında görev almak ve Partinin vereceği görevleri içtenlikle yerine getirmek.

(3) Parti çalışmalarına aktif olarak katılmak, Parti tarafından düzenlenecek eğitim programlarına iştirak etmek.

(4) Hizmet ve faaliyetlerinde etik ilkelere uygun davranmak.

(5) Üyelik aidatını düzenli ödemek.

ÜYELERİN TEMSİL GÖREVİ

MADDE 19-

(1) Parti üyeliği, siyasi ve demokratik katılımın en etkili yollarından biridir. Üyelerin Partiyi temsilinde dinamik, katılımcı, görev ve sorumlulukların tam bilincinde bir temsil anlayışı esastır.

(2) Bir kişi yalnızca bir ilçede üye olabilir.  

(3) Üyeler kayıtlı olduğu ilçe dışında başka bir ilçe örgütü organlarında görev alamaz ve başka bir ilçeden il kongre delegesi seçilemez.

(4) Üyeler kayıtlı oldukları il dışında başka bir il örgütü organlarında görev alamaz ve başka bir ilden kurultay delegesi seçilemez.

 (5) Üyelik aidat borcu olan üye delege seçilemez ve yönetim organlarında görev alamaz.

BÖLÜM IV

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1-

 (1) İlçe teşkilatları kuruluncaya kadar, üyelik başvuruları Genel Merkez Başkanlık Kurulu tarafından alınır. İlçe teşkilatlarının kurulmasından sonra Adres Kayıt Sistemindeki (AKS) adresler esas alınarak üyelerin ilçelere devri yapılır ve üyelik başvuruları sonuçlandırılır.

         GEÇİCİ MADDE 2-

(1) Üyelik başvurularındaki 30 günlük süre ilçe teşkilatlarının kurulmasına müteakip başlar.

YÜRÜRLÜK

MADDE 20-

(1) Bu Yönetmelik Genel Merkez Yönetim Kurulunun 31.05.2020 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME

MADDE 21-

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Merkez Başkanlık Kurulu yürütür.