Ali Babacan, DEVA Partisi’nin Ekonomi Eylem Planını açıkladı: ‘Güçlü ekonomi, tam demokratik Türkiye zemininde yükselecektir’

10-02-2022
Ali Babacan, DEVA Partisi’nin Ekonomi Eylem Planını açıkladı: ‘Güçlü ekonomi, tam demokratik Türkiye zemininde yükselecektir’

 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ekonomi ve finans politikaları eylem planını açıkladı. İşte 119 maddeden oluşan eylem planında öne çıkanlar: Ücretliler üzerindeki vergi yükü azaltılacak, Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı politika kurulları kapatılacak, tüm harcamalar bütçeye taşınacak, KÖİ projeleri denetlenecek, mali kural uygulanacak, kamu ihale kanunu AB standartlarına göre yazılacak…

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında partisinin ekonomi ve finans politikaları eylem planını açıkladı. Babacan’ın ardından söz alan DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı eylem planının ayrıntılarını paylaştı.

‘Güçlü ekonomi, hukukun tam işlediği bir zeminde yükselecektir’

Konuşmasında “Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Sadece yapılması gerekenleri yapacağız” ifadelerine yer veren Babacan şunları söyledi:

“Güçlü ekonomi ancak tam demokratik Türkiye zemininde yükselecektir. Güçlü bir ekonomi ancak ve ancak, özgürlüklerin tesis edildiği, insan haklarının tanındığı, hukukun ve adaletin tam işlediği, ehliyetin, liyakatin ve istişarenin devletin her kademesinde egemen olduğu bir Türkiye zemininde yükselecektir.”

Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelirde, gelir dağılımı adaletinde, uluslararası yolsuzluk algı endeksinde ve dünya ekonomileri arasındaki sıralamasında geriye gittiğini rakamlarla anlatan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Türkiye’nin yarınlarını sistematik bir biçimde tasarlıyoruz’

“Eylem planımızın temelinde, partimizin ‘güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme’ hedefi yer alıyor. Daha önce açıkladığımız tarım eylem planımız, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında yarına atılım eylem planımız ve sosyal politikalar eylem planımız bugün açıklayacağımız eylem planını tamamlayıcı nitelikte. Eylem planlarımızla birlikte Türkiye’nin yarınlarını şimdiden sistematik bir biçimde kuruyoruz, tasarlıyoruz.”

Sistem yeni eylem planlarıyla beslenecek

“En yakın zamanda; doğa hakları, çevre, yerel yönetimler, şehircilik, sanayi, enerji, eğitim, KOBİ ve esnaf gibi alanlarda da eylem planlarımızı açıklayacağız. Sistem şöyle işleyecek: Sistemin makro ekonomi ayağı fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlarken, sektörel politikalar alanı rekabet gücümüzü yükselten hamlelere odaklanacak. Büyümenin kapsayıcı olması ve nimetlerinden herkesin adil bir şekilde faydalanması amacıyla iyi tasarlanmış sosyal politikalar uygulanacak. Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişine doğa hakları ve çevre eylem planımız öncülük edecek. Eğitim eylem planımız, gençleri yarınların bilgisi ve becerisiyle donatan bir yaklaşımla hazırlanacak.”

Aşırı yoksulluk sıfıra, enflasyon ve işsizlik tek haneye çekilecek

Kişi maşına düşen milli geliri, cumhuriyet tarihinde ilk defa, iktidarlarının birinci döneminin sonunda yüksek gelirli ülkeler grubuna yükselteceklerini söyleyen Babacan, enflasyon ve işsizlik oranlarında tek haneli rakamları hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Babacan, eylem planının beş temel hedefini şöyle sıraladı:

“Birinci hedefimiz; Türkiye’yi orta gelir tuzağından kurtarıp, kişi başına millî geliri iktidarımızın birinci döneminin sonunda yüksek gelirli ülkeler grubuna yükseltmektir. İkinci hedefimiz; ülkemizi gelir dağılımında OECD içinde en kötü sırada olmaktan kurtarmaktır. Aşırı yoksulluğu yeniden sıfırlamaktır. Üçüncü hedefimiz; dünya pazarlarındaki piyasa payımızı artırarak ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturmak ve dünyaya yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmet ihraç eden bir ülke olmaktır. İlk üç hedefimizi, Türkiye’nin yıldızını dünya çapında parlatmak amacıyla belirledik. Çünkü, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif’in dediği gibi; ‘Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz, davranmayacak kimse bu meydana atılmaz’ şiarıyla hareket ediyoruz. Bu meydanı dolduracak olanların da DEVA Partisi’nin ehliyet ve liyakat sahibi kadroları olacağını gayet iyi biliyoruz. Dördüncü hedefimiz; enflasyonu bir kez daha tek haneli ve düşük rakamlara indirmektir. Yine iş başa düşecek. Ve beşinci hedefimiz; işsizlik oranını tek haneli seviyeye yeniden çekmektir.”

‘Mali kuralla beraber daimî nitelikte sayısal hedefler belirleyeceğiz’

Babacan, partisinin ekonomi ve finans politikaları eylem planında yer alan bazı maddeleri ise şu sözlerle açıkladı:

“İstikrar odaklı ekonomi ve finans politikaları izleyeceğiz. Vakti zamanında bana ‘Fren Ali’ diyenlerin Türkiye’ye dayattığı ‘dur-kalk tipi’ istikrarsız büyüme modelini derhal terk edeceğiz.Ortaya koyduğu hedeflerin hiçbirini tutturamayan ve sürekli güven kaybına uğrayan anlayışa son vereceğiz. Mali kural uygulamasını hayata geçireceğiz. Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirerek öngörülebilirliği arttıracağız. Temel bütçe büyüklüklerine ilişkin daimî nitelikte sayısal hedefler, sınırlamalar ve ilkeler belirleyeceğiz.”

Bütçe dışı yöntemlerle kamu harcaması yapılmasına son verilecek

“Kamunun tüm harcamalarını, iktidarımızın ilk 90 gününde bütçeye taşıyacağız. Çünkü bütçe dışı yöntemlerle bir sürü iş oluyor. Bütçe Meclis’ten geçiyor, uyan yok. Bütçe’nin kat kat üzerinde harcanan kalemler oluyor, Meclis’in haberi yok. Bütçe dışı yöntemlerle kamu harcaması yapılmasına son vereceğiz. Şeffaf olacağız. Gazi meclisimizin bünyesinde ‘kesin hesap komisyonu’ kuracağız.”

Merkez Bankası başkanı banka kanunu haricindeki bir düzenlemeyle görevden alınamayacak

“Partili ve taraflı cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber devlet kurumlarında yaşanan tahribat, ekonomik bunalımın ana tetikleyicilerinden birisi oldu. ‘Yeter artık’ diyeceğiz. Ekonomi yönetimine çekidüzen vereceğiz. Bu kapsamda; Merkez Bankası’nı tam bağımsızlığa kavuşturacağız. Merkez Bankası başkanının, başkan yardımcılarının ve kurul üyelerinin banka kanunu haricindeki bir düzenlemeyle görevden alınmasını engelleyeceğiz.”

TÜİK’e güven testi zorunluluğu

“TÜİK’i, rakamları ayarlama enstitüsü olmaktan çıkartacağız. TÜİK’in yayınladığı istatistiklerin akademisyen ve uzmanlardan oluşan komisyonlar tarafından güven testine tabi tutulmasını zorunlu hale getireceğiz. TÜİK’e bir dış denetim mekanizması kuracağız.”

Varlık Fonu ve cumhurbaşkanlığına bağlı politika kurulları kapatılacak

“DEVA Partisi iktidarının ilk 90 gününde, Türkiye Varlık Fonunu kapatacağız. Hazine birliğini bozan, borçlanmayı arttıran ve tam bir kara delik haline dönüşen Varlık Fonu’nu tarihin utanç sayfalarına yazacağız. Varlık Fonu’nda yer alan KİT’leri ve diğer kamu varlıklarını, hazine ve özelleştirme idaresi gibi yapılara bağlayarak iyi yönetilmesini ve düzgün denetlenmesini sağlayacağız. Bir kilit de Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarına ve ofislerine vuracağız. Yaptıkları işleri ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.”

KÖİ projelerinin tamamı denetlenecek

“Toplum vicdanımızda açılan yaraları iyileştirmekte ve israfı önlemekte kararlıyız. Bu kapsamda; Kamu Özel İşbirliği projelerindeki usulsüzlük ve yolsuzlukların takipçisi olacağız. Bu projelerin tamamını ama tamamını teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacağız. Kaçış yok. Deva Ekonomisi’nde bu milletin bir damla alın terinin, bir damla akıl terinin dahi heba edilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

Kamu ihale kanununun değiştirilmesine nitelikli çoğunluk şartı

“Kamu ihale kanununu da sil baştan, yeniden yazacağız. Avrupa Birliği’nde 28 ülkede kullanılmış olan mevzuatı referans alacağız. Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdiğinden bu yana 200’e yakın defa değiştirildi. Kamu İhale Kanunu’nun değiştirilmesinde Meclis’te nitelikli çoğunluk şartı getireceğiz.”

Ücretliler ve temel ihtiyaçlar üzerindeki vergi düşürülecek

“İmar kaynaklı rantları adil bir şekilde vergilendireceğiz. Ücretliler üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Asgari ücretle, düşük ücretle çalışanların eline geçen ücretin net miktarını arttıracağız. Gelir vergisi tarifesini, aileyi ve çocuk sayısını dikkate alarak düzenleyeceğiz. Temel ihtiyaçlar üzerindeki ÖTV’yi kaldıracağız, KDV’yi indireceğiz.”

Gümrük Birliği tarım ve hizmet sektörleriyle genişleyecek

“Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği istikametinde kararlı ve büyük adımlarla yürüyeceğiz. Gümrük Birliği’ni hizmet, kamu alımları ve tarım sektörlerini de kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Türkiye’ye doğrudan yatırımların çekilmesini, ülkemizin bir üretim ve hizmet üssü olmasını sağlayacağız. Hizmet ve tarım sektörlerinin rekabet gücünü arttıracağız.”

Gençlere, kadınlara ve engellilere yeni imkânlar

“Gençlerin tarımsal üretim, kırsal turizm, ekolojik yenilikçilik gibi kırsal alanlardaki iş ve istihdam imkânlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayacağız. Mahalle mahalle kreş ve yaşlı bakım merkezleri kadın istihdamının artmasına destek verecek çok önemli adım olacak. Engelli vatandaşlarımızın özellikle yazılım, kodlama, siber güvenlik, e-ticaret uzmanlığı, büyük veri yöneticiliği gibi alanlarda kalifiye eleman olarak istihdam edilmelerini önemli bir konu olarak görüyoruz.”

‘Geçmiş başarılarımızın üstüne yepyeni başarılar ekleyeceğiz’

“119 maddeden oluşan eylem planımız Türkiye’yi güçlü, saygın, özgür ve zengin bir ülke yapma idealimizde kilometre taşı olacak. Uçağın kalkış pistini hazırlayacak. Ülkemizi daha önce 2001 ve 2008-2009 krizlerinden nasıl çıkarttıysak, bugün yaşanan siyaset, hukuk ve ekonomi krizinden kurtarmak da yine bizlere nasip olacak. Anlatacak hiçbir başarı hikayesi kalmayan bu iktidarın, ortak akıl ve istişare dönemindeki başarılarımızı istismar etmesine izin vermeyeceğiz. Geçmiş başarılarımızın üstüne yepyeni başarılar ekleyeceğiz. Ülkemiz için çok daha iyisini, yine bizler yapacağız.”

Eylem planının ayrıntılarını İbrahim Çanakcı anlattı

Eylem planının detaylarını Babacan’ın ardından sunum yapan DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı paylaştı. DEVA Partisi’nin yeni eylem planı şu sekiz başlıktan oluşuyor: Ekonomi yönetiminin güçlendirilmesi, para politikası, maliye politikaları (bütçe ve vergi), finans politikaları, ihracat, yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi, iş gücü politikaları ve mesleki eğitim politikaları.

Türkiye’nin düşük büyüme, işsizlik, enflasyon, yoksulluk ve mali yapıların heba edilmesi gibi can yakıcı sorunları olduğunu söyleyen Çanakcı, son dönemde yaşanan kur, faiz ve enflasyon şoklarının ve belirsizliğin ülkeyi felç ettiğin savundu. “Maceracı ekonomi politikaları Türkiye’yi fakir ülkeler ligine doğru hızla sürüklemektedir” diyen Çanakcı’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Strateji ve planlamadan sorumlu yeni kurum kurulacak

“Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurum kuracağız. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapatılması büyük bir yanlış olmuştur. Aynı isimde olmasa bile, benzer fonksiyonları ifa edecek bir kuruma ihtiyacı var.”

Çoklu maaş uygulaması kaldırılacak

“Kamu görevlilerinin birden fazla yerden gelir elde etmesi, özellikle son dönemlerde kamu vicdanını derinden yaralayan bir olay. Bunun da ortadan kaldırılmasını ve bununla ilgili yasal altyapı hedefliyoruz.”

Siyasi nüfuz sahibi kişilerin ve yakınlarının mali işlemlerine gözetim

“Türkiye, OECD Mali Eylem Gücü tarafından gri listeye alınmış durumda. Mali Eylem Gücü’nün uyum standartlarına tam uyum sağlama konusunda eksikliklerimiz var. Hiç uyumlu olmadığımız standartlardan bir tanesi, siyasi nüfuz sahibi kişilerin ve yakınlarının transferleri ve mali işlemlerinin çok daha yakın gözetime tabi tutulmasıdır. DEVA Partisi iktidarında bu düzenlemeyi de hayata geçirerek tam uyum sağlamayı hedefliyoruz.”

Kamu bankalarına limit ve kriterler getirilecek

“Kamu bankaları kuruluş amaçlarıyla tutarlı olmayan kredilendirme faaliyetlerine girdiler. Bugün Halk Bankası esnafın, Ziraat Bankası çiftçinin bankası değil. Medyadan, çok değişik sektörlere kadar kredilendirme var. Kamu bankalarına hem sektör hem de konsantrasyon riskleriyle ilgili limit ve kriterler getirmeyi öngörüyoruz. Kamu bankalarının sektör içinde rekabeti bozmamalarını sağlayacağız. Kamunun kontrol ettiği büyük şirket ve bankaların yüzde 25 oranından az olmamak üzere halka açılmasını hedefliyoruz.”

SONRAKİ HABER

Ali Babacan: ‘Hekimler göçü yaşıyoruz’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

10-02-2022